Lexikon osvětlení, odborné výrazy pro svítidla a osvětlení 

svítidla, osvětlení, interiérová svítidla, závěsná svítidla, stropní svítidla, křišťálové lustry, zahradní svítidla, lampy...

Slovník odborných výrazů pro svítidla a osvětlení 

Lexikon osvětlení Vám poskytne vysvětlení nejdůležitějších pojmů s kterými se můžete setkat v oboru svítidel a osvětlení. Výrazy v lexikonu osvětlení jsou uvedeny v abecedním pořadí.

Ampér

> Je základní jednotkou elektrického proudu, jmenuje se podle francouzského fyzika André-Marie Ampére, který proslul zejména svými pracemi z oblasti magnetismu a elektrodynamiky.

ČSN EN 12665 - Svítidla a osvětlení

> Tato evropská norma obsahuje základní termíny pro svítidla a osvětlení: navrhování, výpočty a měření osvětlení vnitřních i venkovních prostor.

Indikátor světelné energie

> Evropská norma EN 15193 - tento číselný parametr definuje hodnocení energetického výkonu budov. Jde o míru potřeby roční světelné energie pro budovu na jeden čtvereční metr.

Intenzita osvětlení

> Je množství světla dopadajícího na plochu, měří se v luxech. Některé směrné hodnoty pro intenzitu osvětlení:

  • 30 luxů - osvětlení schodišť
  • 60 luxů - osvětlení garáží, chodeb, skladišť a odstavných prostor
  • 250 luxů - osvětlení kuchyní, obývacích pokojů a jídelen
  • 500 luxů - osvětlení při přípravě jídel nebo např. pro kancelářské a laboratorní práce
  • 720 luxů - osvětlení hal, šaten, koupelen
  • 750 luxů - osvětlení při čtení a psaní
  • intenzita osvětlení více jak 5000 luxů je určena pro technické kreslení, precizní práce apod.

Interiérová svítidla

> Slouží k osvětlení vnitřních prostor a dělíme je na: závěsná svítidla, stropní svítidla, nástěnná svítidla, zářivková svítidla, vestavná svítidla, lustry, křišťálové lustry, stolní svítidla - lampy, stojací svítidla - lampy, svítidla k obrazům a zrcadlům.

Jas

> Je veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán. Jednotkou jasu v soustavě jednotek SI je kandela.

Kandela

> Anglicky candela je jednotkou svítivosti. Je jednou ze sedmi základních jednotek podle mezinárodní soustavy SI.

Lumen

> Je hlavní jednotkou světelného toku, vyjadřuje míru toku světla dopadajícího ze zdroje na plochu. Když paprsek světla dopadne na pevný povrch, nazýváme tento proces osvětlení.

Lux

> Je jednotkou osvětlenosti - intenzity osvětlení. Je to osvětlení způsobené světelným tokem jednoho lumenu, který dopadá rovnoměrně na plochu jednoho čtverečního metru. Osvětlení za úplňku jsou 3 luxy, zatažená zimní obloha dává osvětlení 3 000 luxů, za slunečného letního dne je osvětlení až 120 000 luxů, ale 100 W žárovka ve vzdálenosti 2 m má intenzitu osvětlení jen 35 luxů.

Mezinárodní komise pro osvětlení (Commision Internationale de l'Eclarage - CIE)

> Mezinárodní komise pro osvětlení vytvořila již v roce 1931 standardy pro systém měření barev a definovala zdroje osvětlení.

Mezinárodní soustava jednotek SI (Systeme International ďUnités)

> Soustava SI vznikla v roce 1960 a garantuje definici jednotek. Základních jednotek je sedm a její součástí jsou také jednotky používané pro svítidla a osvětlení, jako jsou například: ampér, kandela, ohm, volt, lumen, lux atd.

Měrný výkon

> Je důležitým parametrem při výběru světelného zdroje. Dostatečné osvětlení při co nejnižší spotřebě elektrické energie znamená hospodárnost.

Nepřímé osvětlení

> Systém osvětlení, kde se světlo ze zdrojů a svítidel nejdříve odráží od stropu nebo od stěny.

Ochrana před pronikáním

> Jde o ochranu osvětlení před pronikáním prachu, pevných částeček, vlhkosti a vody. Tuto ochranu zajišťuje kryt svítidla.

Ohm

> Je jednotkou elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem omega. Jednotka byla pojmenována podle německého fyzika Georga Ohma, objevitele vztahu mezi napětím a proudem, známého jako Ohmův zákon.

Oslnění

> Vzniká, když je oční sítnice vystavena většímu jasu, než na který je adaptována. Nepříjemné oslnění v interiéru je především způsobeno účinkem zářících svítidel a může svědčit o nevhodně zvolené koncepci pro osvětlení vnitřních prostor.

Oxid uhličitý = CO2

> Oxid uhličitý se největší měrou podílí na vzniku skleníkového efektu. Je první chemickou sloučeninou, která byla popsána jako plyn odlišný od vzduchu. Za každou 1 kWh elektrického proudu se vyrobí 0,42 kg oxidu uhličitého. Proto i naši projektanti osvětlení navrhují svítidla, která přispívají k omezení emisí CO2 v atmosféře.

Počítačová vizualizace osvětlení

> Je zobrazení vzhledu pomocí počítače. S přispěním vizualizace lze pronikat do interiérů objektů a pořizovat v reálné podobě jednotlivé návrhy nebo celé projekty osvětlení.

Přetok světla

> Jde o parazitní světlo ze svítidla, které náhodně osvětluje blízké prostory a může být příčinou nepříjemného světelného rušení.

Řízené osvětlení

> Zahrnuje koncepci ovládaného či regulovaného systému osvětlení a jeho použití. Umožňuje sledování systému a uživatelský provoz systému osvětlení.

Sdružené osvětlení

> Při sdruženém osvětlení se vnitřní prostor budovy nebo jeho část osvětluje současně jak denním, tak i umělým světlem. Děje se tak zcela záměrně a skládá se z podílu denní a umělé složky.

Stínivost

> Je schopnost umělého světla vytvářet na trojrozměrných předmětech stíny.

Světelný tok

> Je světelně technická veličina, která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost způsobit zrakový vjem.

Světelný zdroj

> Znamená umělý zdroj světla. Existuje mnoho typů zdrojů, které se liší způsobem jakým světlo generují, svým světelným výkonem či světelným tokem, spotřebou energie, světelnou účinností, geometrií, spektrálním složením vysílaného záření, intenzitou osvětlení a charakteristikou svazku paprsků.

Svítidla

> Jsou osvětlovací jednotky, které regulují distribuci světla vydávaného zdrojem. Obsahují součásti pro uchycení, ochranu zdroje a napájecí obvod.

Účinnost osvětlení

> Měří se v lumenech / watt a slouží k určení kolik světla je k dispozici z daného zdroje na každý watt proudu.

Volt

> Je jednotkou elektrického napětí, resp. elektrického potenciálu. Jednotka byla pojmenována podle italského fyzika Alessandra Volty, vynálezce elektrického článku.

Vrstvené osvětlení

> Dekorativní systém osvětlení vnitřních prostor, kdy záměrně osvětlujeme jednotlivé sekce interiéru různými svítidly podle toho k jakému účelu je vymezená část prostor určena.

Zářivý tok

> Je energie přenesená zářením za jednotku času.

Žárovka - hlavní zdroj umělého osvětlení

> Hlavní zdroje umělého osvětlení tvoří zdroje teplotní (žárovky) a výbojové (zářivky nebo výbojky). Klasický zdroj osvětlení představují stále žárovky, přestože jsou nejméně hospodárné. Na světlo přemění pouze 3 až 5 % vložené elektrické energie a zbytek je ztrátové teplo. Pracují na principu ohřevu wolframového vlákna ve vakuu, čím vyšší je teplota, tím bělejší je světlo.

Lexikon osvětlení, odborné výrazy pro svítidla a osvětlení. Copyright © - Svítidla, osvětlení, KOLARZ-KAAL PRAGUE s.r.o., všechna práva vyhrazena.

Kam dál? Trendy a svítidla